Lejebetingelser

Nedenstående lejebetingelser er gældende for alle bestillinger, med mindre andet tydeligt fremgår af ordrebekræftelsen.

Deres bestilling er først gældende, når de har modtaget en skriftlig ordrebekræftelse fra Fest og lej / Frederiksværk serviceudlejning. Ved bekræftelse godkender lejer samtidig Fest og lej /Frederiksværk serviceudlejnings gældende lejebetingelser. 

Alle priser er inkl. Moms

Lejeperiode

Lejeperioden fremgår af fremsendte ordrebekræftelse. Med mindre andet er aftalt, er lejeperioden 3-1-4 dage for leje. For leje i weekenden, kan det lejede afhentes fredag, og skal være tilbageleveret mandag.

Såfremt den aftalte lejeperiode overskrides, forbeholder Halsnæs/Frederiksværk serviceudlejning sig retten til at kræve yderligere genleje, svarende til 1,5x normallejen pr. påbegyndt uge. Halsnæs/Frederiksværk serviceudlejning forbeholder sig retten til at kræve erstatning, for evt. yderligere tab som der måtte lides, i forbindelse med lejers manglende rettidig returnering.

Levering

Alle oplyste transportpriser på vores hjemmeside er for kollektiv levering/afhentning, og af/pålæsning på gadeplan med max gåafstand på 20 meter. For ind – og udbæring over 20 meter, eller op/nedbæring, indhent venligst tilbud. Bærevej over 20 meter, etageaflæsning, trapper og lignende, afregnes efter den medgået tid i forhold til gældende timepris. Timepris er 250 kr. Plus moms. Pr. mand.

Ønskes transport i weekend/helligdage tillægges et weekendgebyr på 1500 kr pr. levering/afhentning. Bemærk: Gebyret tillægges først den endelige ordrebekræftelse, og vil fremgå på den oplyste pris på hjemmesiden.

Priserne er inkl. Opstilling og nedtagning af telte, så frem der max er 20 m fri bære afstand i niveau fra bil til telteplads. Så frem forholdene ikke er klargjort ved levering, vil der kunne kræves betaling for ventetiden jfr. Udlejers til enhver tid gældende timesats.

Fest og Lej / Frederiksværk serviceudlejning forbeholder sig ret til at udsætte levering, opstilling, nedtagning eller afhentning i tilfælde af, at force majeure lignende tilstande forhindrer udlejer i at opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen.

Afhent selv

Ønsker de selv at stå for transporten, skal dette ske i lukket vogn eller lukket trailer. Lejer læsser selv af og på fra anvist plads. Kun muligt at afhente/aflevere det lejet udstyr imellem kl 8-9 alle hverdage. Kontakt os for sær aftale, hvis i ønsker andet tidspunkt.

Betaling

Betaling erlægges senest ved modtagelse af varerne, med mindre andet er aftalt, og fremgår af ordrebekræftelsen. Afhenter De selv deres ordre, betales ved afhentningen, kontant, mobile Pay eller straks overførsel. Vi kan sende faktura online til firmarer, mulighed for at betale med EAN nr.

Partytelt

Alle telte skal være lukket forsvarligt, ved blæst, lukkes alle sider. Efter endt fest, skal alle sider være lukket og lynet forsvarligt.

Gulv

Gulvet følger terrænet, der må ikke skrues, bores eller lignende i gulvet. Gulvet skal afvaskes efter endt brug, før afhentning. Ellers kommer der et gebyr på 15 kr. Pr. m2 meter.

Forsikring

Forsikringen dækker stormskade, så frem alle vores lejebetingelser er overholdt. Ved stormskade dækkes kun hvis teltet har været lukket helt på alle sider.

Returnering af lejet materiale

Ved afhentning af det lejede materiale er Lejer forpligtet til at have pakket og klargjort det lejede materiel efter Fest og Lej / Frederiksværk serviceudlejnings vejledning herom. Såfremt dette ikke sker, har Halsnæs/Frederiksværk serviceudlejning ret til at foretage ompakning, eller afhente det lejede på et senere tidspunkt, for lejers regning.

Lejer har ved nedtagning/pakning af udstyr pligt til at sørge for at følge Fest og lej / Frederiksværk serviceudlejnings rengøringsbetingelser og vejledninger herom.

Såfremt rengøring ikke har fundet sted i overensstemmelse med ovenstående, har Fest og Lej / Frederiksværk serviceudlejning ret til at fremsende faktura for rengøring.

Fejlreturneret materiel opbevares højst 11-4 dage hvorefter det bortskaffes.

 

Lejers ansvar

Efter modtagelse, har lejer det fulde ansvar for de lejede effekter. Lejer er, i de perioder hvor det lejede udstyr ikke anvendes, forpligtet til at opbevare dette i aflåst lokale eller under behørig opsyn.

Risikoen for personskade, medens det lejede materiale er i lejers varetægt, herunder ansvaret for personskade på de medhjælpere, som lejer måtte stille til udlejers rådighed, bæres af lejer.

Erstatning

Lejer har fuld erstatningspligt over bortkomst eller beskadigelse af det lejede medes dette er i dennes varetægt.

Borde, stole og emballage må ikke udsættes for vand eller fugt, og skal derfor altid opbevares overdækket, og under forsvarlige forhold.

For alle ødelagte og skadede effekter, opkræves erstatning til dagspris.

Annullering/ændring af ordre

Rettelser skal være foretaget senest 8 dage før leveringen finder sted. Ønsker de at afhente ekstra varer, bedes de altid ringe i forvejen.

Ved afbestilling mindre end 30 dage før levering, beregnes for lejers omkostning, fuld lejepris.

Opvask

Porcelæn, glas, bestik m.m. leveres rengjort, og skal returneres i rengjort stand. For returnering af snavset service opkræves kr. 2,00 pr. enhed.

Hvis de ønsker, at vi skal klare opvasken for Dem, bedes de krydse af på bestillingslisten ved opvask. Alt service SKAL skylles og sættes i de afleveret kasser ved opvask.

 

Reklamation

Eventuelle reklamationer må ske straks efter modtagelsen af varerne, således at vi har mulighed for at rette eventuelle fejl eller mangler. Reklamationer accepteres IKKE efter at det lejede er taget i brug eller festen har været afholdt.

Forbehold

Der tages forbehold for prisfejl, prisændringer, samt fuldt udlejede varer. Såfremt en bestilt varer allerede er fuldt udlejet, i den ønskede periode, vil De blive kontaktet af en medarbejder pr. mail eller pr. telefon, inden der eventuelt bliver lavet ændringer i Deres bestilling.

Værneting og lovvalg

I tilfælde retstvist mellem parterne er udlejers hjemsted værneting for begge parter.

Fortolkning af nærværende leje- og leveringsbetingelser med tilhørende bilag samt udfyldning af disse skal ske efter dansk ret.

GÆLDENDE FOR ORDRER MED TELT

Når det lejede ikke anvendes skal sideduge ALTID være påsat og teltet helt lukket. Der må ikke anvendes tape, klistermærker eller lignende på teltdug eller stænger.

Der må ikke grilles eller tilberedes osende mad i teltet eller i dettes umiddelbare nærhed.

Grill skal placeres mindst 5 meter fra teltet.

Det påhviler lejer at opstramme barduner efter behov jfr. Udlejers anvisninger i opstillingsperioden.

Det påhviler lejer at sørge for, at telt og gulv er rengjort og ryddet på det aftalte returneringstidspunkt.

Det påhviler lejer at sørge for, at alt lejet inventar er indsamlet og placeret frit tilgængeligt til afhentning i henhold til udlejers forskrifter herom.

Det er ikke tilladt at opvarme telte ved hjælp af terrassevarmere.

Der må maksimalt anvendes 5 stk. gasvarmeovne i et telt.

Opvarmning kan finde sted med el-varmeovne.

Opvarmning kan finde sted med olie/gasfyr. Disse skal placeres i en afstand af mindst 5 meter fra teltet.

Fest og lej / Frederiksværk serviceudlejning er forpligtet til ved levering at give lejer en kort instruktion samt at levere en betjeningsvejledning til det lejede. Lejer er forpligtet til at følge den udleverede betjeningsvejledning.

Det er alene tilladt at anvende brandhæmmende og farveægte materialer til udsmykning af telte. Det er således ikke tilladt at anvende velour stof eller lignende ikke brandhæmmende materiale. Udlejer henviser i den anledning til Beredskabsstyrelsens regler herom. Såfremt disse regler tilsidesættes vil lejer kunne drages til ansvar for skader som følge heraf.

Enhver belysning i telte skal være godkendt til formålet, i henhold til Dansk Standard.

Placering af lyd og lys i et telt, skal være således at flugtveje og gangarealer til enhver tid er frie.

Gulv følger terræn med mindre andet er aftalt.

Det er ikke tilladt lejer at anvende skruer/søm i lejet gulv, eller på anden måde beskadige dette.

Lejers ansvar

Det er lejers ansvar at sørge for at indhente eventuel tilladelse og godkendelse til opstilling og anvendelse af det lejede hos de offentlige myndigheder.

Lejer forestår selv udfærdigelse af pladsfordelingsplan for det lejede, ifølge gældende tekniske forskrifter for forsamlingstelte. Lejer er ligeledes selv ansvarlig for at der sker overholdelse af en godkendt pladsfordelingsplan.

Det er lejers ansvar, at der er etableret frie tilkørselsforhold for lastbiler til det/de aftalte opstillingssted(er), samt at sørge for, at underlaget er kørefast for disse.

Lejer er forpligtet til at oplyse udlejer om teltpladsens beskaffenhed, samt at sørge for at teltpladsen er ryddet på det aftalte tidspunkt.

Teltpladsen skal være af en sådan beskaffenhed, at de anvendte teltpløkker ikke kan gå løs.

Såfremt forholdene ikke er klargjort til det aftalte tidspunkt, vil der kunne kræves betaling for ventetid jfr. den til enhver tid gældende timesats.

 

– 

Fest og Lej / Frederiksværk serviceudlejning indestår for, at det lejede er godkendt til anvendelse til sit formål, i henhold til de i Danmark gældende regler herfor.

Fest og Lej / Frederiksværk serviceudlejning har intet ansvar for beskadigelse af eksempelvis nedgravede kabler, kloakrør, vandledninger eller andet, der måtte befinde sig på teltes opsætningsareal eller køreveje hertil.

Såfremt det efter aftale er Fest og lej / Frederiksværk serviceudlejning som forestår opsætning af inventar ude såvel som inde, er det dennes ansvar at opstillingen sker i henhold til den godkendte plan herfor.